ts Gufer-Badischta Karlini (Karolina B├╝hler, 1918, Steinord) 41