8eĉsun6c1reiLiZstei' Land 19Z6 I^en<jeIn/I.lecKteiistein 197Z