Volltext: Das Fürstentum Liechtenstein im Wandel der Zeit und im Zeichen seiner Souveränität

gllts a di grooß Wes; ees git denn mee 
z tua. 
Ruggell 
s’ Heua gäät aa 
As wüart langsam Zit, as ma met am Heua 
n aafllcht; s Grääs ischt riif gnuag, unn s 
Wetter tüarft heeba. D S^^gassa hani schl n 
tenglat unn ghöörig ii n gschtellt; bi dr ää n na 
ischt d Hamma hii n gsii n . Jetz hauen si 
weder wia Gefb, as as gad a Frööd isdit. 
Wenn no dia malefiz Muushüüffa ned wää- 
ren; dia machen dr schönscht Tangei kaputt. 
D Fuatterfäßli vergeßt an guata Maader ja 
oo net. 
Marn paggammr dr Böchl aa n , ?qr kunnt 
zeerscht draa n , er ischt a dr Sunnasitta. Da 
haaßt s aber am viari uufschtll n , as mr am 
halbi Füüfi düart sinn. D Mamma recht dr 
Kafee zr Zit, unn a Schnäpsli nemmr o met. 
Solang s Tau litt, hauts besser, unn schpöö- 
ter k^^mtammr scho n i d Sunnahetz ihi. 
Am achti hammr d Hoptsach awegg; denn 
kond d Wiiber unn bringen dr Znüüni. Da 
mag ma denn scho n an Brogga Kääs oder a 
Schtogg Schpegg med ama ghöörigs Schtogg 
Brot unn gäär noch a par Schlögg Moscht 
ussem Kruag. ’s Määja macht Tuarscht, unn 
ma schwetzts gschwinn wedr ussa. Drwiil mr 
essen unn uusruaben ,konn d Wiiber afaa- 
cha warba; d Gaabla sollen si selb met- 
bringa; mr hann a da S^gassa gnug z trää- 
ga. Ma könnt denn o noch an Kara voll 
Grääs met hll n m nee". 
Bis am ölfi wärdammr färtig, unn denn 
kommr grad noch d Haa n za rechta unn uuf- 
laada. Dr Waaga hani scho gschmüarbt. 
Noch am z Mettag glmmr denn gschwinn 
gi keera unn lands tüara bis zom z Brenn. 
Drnaa wüart ghaa n znet, as könnt am Äabat 
doch noch a Wetterli kaa n , unn guat ghaa n z- 
net ischt halba gheuet, hät sch! n dr Eeni gseet. 
Dr Buab nimmt s Haa n za-n-iisa met; er ka 
d Haa n za schtegga, aber a betzli aardelig 
unn graad, net as se uf alli Sitta haalen; 
unn oo i graada Räia, as soll doch a Gsecht 
haa n . D Haa n za törfen net z voll sii n , liaber 
a paar mee maha. Anderi mähen Bierlig 
oder Määdli; s git weniger Arbet unn galt 
gschwinger, aber ober s Haa n zna galt doch 
nünt. 
Marn am zeeni kamma scho zetta, denn 
ischt dr Bllda numma naß. As tüarat denn 
boda schnell, unn wemmr denn noch amol 
keeren, kamma n am Nommettaag as Laada 
g!! n . Zwll Füaderli wüarts sch! n gee n . 
Dr Knecht soll s Roß iischpanna, mr nenn 
gläich beed Wääga. Er soll aber höt noch 
nllluaga, eb s Roßgschiar i dr Arnig ischt 
unn d Höösööler unn d Wesbömm unn d 
Winnakneebl uf d Waaga legga, soß vrgeßtr 
weder s Halb unn denn gits nünt as lääri 
Louffar^ia. 
Med am grooßa Recha rechtet ma uf am 
Böchl net viil uus, aber s Marili kunnt med 
am klinna Recha nllchi; as machts albis 
recht suuber. 
I goo denn ufs Fuader unn dr Knecht git 
uffi; i well ardelig glaada haa n , unn bsun- 
ders muaß ma rechtig arta, soß rotschet dr 
Art oder s Fuader wüart scheib; dl täät ma 
am Enn bim Hllmfaare noch umläära. Aber 
er soll net weder dära verroggta Wösch uifi 
gee n , woma net pagga kaa n unn as d Laad-
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.