Volltext: Der Stellenwert des öffentlichen Bibliothekswesens in den Zwergstaaten Europas

11 Anhang 
Anhang I - Gesetze bezüglich Andorra 
Decret del creació del Dipósit Legal!*! 
Amb la finalitat d'augment de les col-leccions d'obres impreses, de conservar el Patrimoni 
Intellectual Nacional, de garantir la propietat literària i artística, i de permetre l'establiment 
de les estadístiques de producció editorial del país, 
EI M. I. Consell General, en la seva sessió del dia 21 de marg de 1980 
DECRETA: 
Article 1- Es crea el Dipósit legal d'obres impreses literàries i artistiques. 
Article 2- S'entén per Dipósit legal l'obligació que tenen els Editors i impressors de 
remetre a la Biblioteca Nacional uns exemplars de qualsevol tipus de producció literària i 
artística. 
Article 3- La finalitat del Dipósit legal és, d'una banda, assegurar l'augment de les 
col-leccions d'obres impreses i produccions artístiques i literàries, i la conservació del 
Patrimoni Intellectual Nacional. D'altra banda, garantirà la propietat literària i artística, a 
l'ensems que permetrà l'establiment d'estadístiques de producció editorial del país. 
Article 4- Seran objecte obligatori de Dipósit legal, els impresos de tot tipus que es 
destinen a la venda püblica, distribució o lloguer, o que es cedeixen per a ésser reproduits, 
com, per exemple: llibres, periódics, catàlegs, estampes, gravats, postals il-lustrades, mapes, 
revistes musicals, fotografiques, cinematogràfiques o fonogràfiques, setmanaris, prospectes 
turístics i informatius, etc. 
Així mateix, seran objecte de Dipósit legal aquelles obres produides o editades a l'estranger 
que es comercialitzin a Andorra i que tinguin per temática aspectes nacionals del Principat. 
Article 5- Romanen exemptes de Dipósit legal les targes de visita, participacions, 
invitacions, etc., així com els impresos d'ordre administratiu. 
Article 6- Diferents Reglaments d'Aplicació, que es promulgaran en el futur, reguiaran les 
normes generals previstes en el present Decret.2 
Tot el que es fa püblic per a general coneixement i efectes, 
Casa de la Vall, 31 de marg de 1980 
EL SÍNDIC GENERAL 
  
14! Govern d'Andorra, Biblioteca Nacional: Decret del creació del Depósit Legal, 31.03.1980. 
http://www.cultura.ad/images/stories/biblios/drecret_diposit.pdf (Stand: 08.10.2014). 
80
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.